Jildsjitters en oare stipers

Yn 2013 sille wy it spesjaal foar ús skreaune toanielstik

“Truth or Dare” foar it fuotljocht bringe.


Wy wurde finansjeel stipe troch:


  1. -Prins Bernhard Cultuurfonds

  2. -Gemeente Ljouwert


Foarstelling 2013Foarstelling_2013.html
Wat dogge wyWat_dogge_wy.html
Wa binne wyWa_binne_wy.html
Jildsjitters
ReservearringsReservearrings.html
MuzykMuzyk.html
Kontaktkontakt.html
NijsNijs.html