Muzyk


CD

Mei Folle Hannen


1. Anita

2. Vandaag          

3. De Sinne                   

4. Reis met me mee

5. Heitelân

 

Sang:

Aaltje Reitsma, Gezina van der Zwaag

en Denise Rivera

Saksofoan:

Bolke van den Berg

Dwersfluit:

Lútsen Kingma

Toetsen:

Hans Haan

Basgitaar:

Martijn Heeg

Drums:

Willem Kingma

Eftergrûnsang:

Margriet Jorna, Janneke Kingma, Joke Kuperus

en Joke van Balen

De CD ‘Mei Folle Hannen’ dy’t troch toanielgroep Sater skreaun, komponearre en útfierd is, is te krijen op ûndersteande adressen.

De opbringst fan de CD komt folslein ten goede oan boarstkankerprojekten. Op de CD steane fiif nûmers, wêrûnder it prachtige ‘Anita‘, in earbetoan oan Anita Andriesen, dy’t op 3 desimber 2008 ferstoar oan de gefolgen fan boarstkanker. Albertina Soepboer en Baukje Wytsma hawwe as gastskriuwer beide in tekst oanlevere en by de sang wurdt Toanielgroep Sater fersterke troch Gezina van der Zwaag en Denise Rivera.tekst: Baukje Wytsma - muzyk: Hans Haan

tekst: Joke van Balen - muzyk: Martijn Heeg, Hans Haan          

tekst: Joke van Balen - muzyk: Martijn Heeg                   

tekst: Eveliene Manten - muzyk: Walter Super, tegearre mei ‘Plezant’

tekst: J.L. v/d Burg - muzyk: J. Lindeman 

Opname/lokaasje:

Geluidsstudio ‘De Kunstlinie’, Almere

Technyk/Mastering:

Gerry Truppe en Rob Swart

Arranzjeminten en Produksje:

Hans Haan

Grafyske foarmjouwing:

Rudi Stuve

Kleanstyl manlju:

Jan Eringa

Kleanstyl froulju:

Art nouveau

As jo in CD bestelle wolle, kin dat fia

info@toanielgroepsater.nl


Troch € 7,50 oer te meitsjen op girorekkennr.  8329832

op namme fan Stichting Sater – CD ‘Mei folle Hannen’.


Wy soargje derfoar dat jo de CD thússtjoerd krije. Wol graach oanjaan om hoefolle eksimplaren as it giet en nei hokker adres.

By mear eksimplaren komme der ekstra ferstjoerskosten by.

De CD is yn beheinde oplage te krijen.

Jou josels of in oar dizze prachtige CD kado!


- Popma/Barteld Boersma Makelaars

  1. Harlingersingel 23, Ljouwert

- Cultureel Centrum de Skalm

  1. Pyter Jurjenstrjitte 17, Stiens

  2. -Studio Jagersma Naaimachines

  Voorstreek 37, Ljouwert

- ETOS

  1. Warmoesstraat 37, St. Anne

  2. -Toon Hermans Huis Fryslân

  3. (Blokhuispoort)

  4. Keizersgracht 4, Ljouwert

Foarstelling 2013Foarstelling_2013.html
Wat dogge wyWat_dogge_wy.html
Wa binne wyWa_binne_wy.html
JildsjittersJildsjitters.html
ReservearringsReservearrings.html
Muzyk
Kontaktkontakt.html
NijsNijs.html